අතුරු කෑම ව්‍යාපාර සඳහා මාර්‍ගගත සාප්පුවකට බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය බව ඔබ දන්නවාද?

අතුරු කෑම ව්‍යාපාර සඳහා මාර්‍ගගත සාප්පුවකට බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය බව ඔබ දන්නවාද?

සිංහල .ver

ජපානයේ ඔබේම අවන්හලක නිෂ්පාදන විකිණීම සඳහා නිෂ්පාදන කර්මාන්තය, සූදානම් කළ ආහාර කර්මාන්තය යනාදියකින් අවසරයකින් තොරව ඔබට ඒවා විකිණිය නොහැක.
එය නොමැතිව ඔබ විකිණීමට සුදුසුකම් නොලබයි
සහ පසු දිනකදී ද beුවම් කරනු ඇත.
දන්නේ නැහැ.
ඔබ එය මුලින්ම ලබා ගන්නා ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු.
ඔබට අපහසු නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です