අපි ඡායාරූප සහ නිෂ්පාදන ලියාපදිංචිය කරන්නෙමු!

අපි ඡායාරූප සහ නිෂ්පාදන ලියාපදිංචිය කරන්නෙමු!

සිංහල .ver

අපි තනි කාච ප්‍රත්‍යාවර්තක කැමරාවකින් පින්තූර ගෙන නිෂ්පාදිතය ජපන් භාෂාවෙන් ලියාපදිංචි කරමු. අපි තනි කාච ප්‍රතිබිම්බ කැමරාවකින් පින්තූර ගෙන ජපන් භාෂාවෙන් භාණ්ඩය ලියාපදිංචි කරන්නෙමු.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です